house 26 gordon street milton nsw is no longer available